Art Historical Flashbacks: Another Path in Chinese Contemporary Art
Source:Artintern Date: 2015-07-31 Size:
Elion Art Gallery is pleased to present the exhibition "Chinese Contemporary Art in a State of Fission" will be opened on August 15, 2015……

Genesis: Chinese Contemporary Art in a State of Fission

Exhibition Title: "Art Historical Flashbacks: Another Path in Chinese Contemporary Art"

Curator: Wu Hong

Producer: Wang Yatao

Exhibition Director: Zhang Haiyan

Organizer: Elion Art Gallery

Exhibition Support: Beijing Elion Culture and Art Co., Ltd.

Opening: August 15, 2015, 4 p.m.

Exhibition Duration: August 15 to September 16, 2015

Address: No. 23 Qianmen East Street, Beijing

Participating Artists: (Listed alphabetically)

Chen Yafeng, Deng Jianjin, Ding Yi, Fan Bo, Fang Lijun, Guan Huaibin, He Duoling, Jing Shijian, Li Jin, Li Luming, Ma Liuming, Mao Xuhui, Mao Yan, Pang Maokun, Pang Yongjie, Qiu Guangping, Qi Zhilong, Su Xinping, Shang Yang, Song Yonghong, Wang Guangyi, Wang Jinsong, Wei Qingji, Wang Yigang, Xu Bing, Xue Song, Yi De’er, Yue Minjun, Yang Maoyuan, Yuan Xiaofang, Ye Yongqing, Zhao Nengzhi, Zhang Xiaogang

Related Links:

[Editor] 张艳

    Artintern