"Layers of tranquility & Walk alone" Hang Faji Archival Art Exhibition
City: Beijing
Curator: Wu Hong
Academic Presider: Hang Chunxiao
Duration: 2018-10-28 ~ 2018-11-28
Opening: October 28 , 2018 , 4 PM
Venue: Songzhuang Contemporary Art Archive
Address: Songzhuang Art District, Tongzhou District, Beijing
Participating Artist(s): Hang Faji

Producer:Hu Jiebao

Exhibition Directors:Xiao Feng、Shen Zhenxia、Li Xiaoting、Ma Jian、Jiang Xin、Yang Qing、Liu Jimin

Designer:Hu Yuwei

1

Related Links:

[Editor] 张艳

    Artintern