"Sublanguage" Body and Space
City: Shanghai
Curator: Lei Qifa
Duration: 2017-08-13 ~ 2017-09-02
Opening: 4:00p.m.August13(Sun.),2017
Venue: Dahu Art Center
Address: No.1440 Hongqiao Road, Changning District,Shanghai
Participating Artist(s): Luo Wei、Ma Shaolin、Song Xi、San Shui、Wu Quan、Yao Hai、Zhang Hui

Art Director:Wu Lintian

1

Related Links:

[Editor] 张艳

    Artintern