PERFORMANCE Art Document Exhibition
City: Xi'an
Curator: Xiang Xishi
Duration: 2017-07-17 ~ 2017-08-16
Venue: Xiang Xishi Center For Contemporary Art
Address: Xi'an, Ban Po International Art District B1-29, Zip Code
Host(s): Xiang Xishi Center For Contemporary Art
Co-organization(s): Performance Art Theatre、Daily Five Heart Gallery

Artist:Boris Nieslony(Germany)、Monika Gunther(Switzerland)、Ruedi Schill(Switzerland)、Yann Marussich(Switzerland)、Julie Andrée Tremblay(Canada)、Evamaria Schaller(Austria)、Seiji Shimoda(Japan)、Sibylle Hauert(Switzerland)、Muda Mathis(Switzerland)、Sus Zwick(Switzerland)、Lior Kariel(Israel)、Xi Jianjun(UK)、Li Wen(Singapore)、He Chengyao、Mongkol Plienbangchang(Thailand)、Ji Shengli、Xiang Xishi、Li Mengyuan、Chen Qiuge、Wang Pan、Zhang Yong、Wu Junlong

1

Related Links:

[Editor] 张艳

    Artintern