"Cloud Atlas" Group Exhibition
City: Beijing
Curator: Wu Hong
Duration: 2017-02-23 ~ 2017-04-23
Opening: 2017.2.23,15:00
Venue: Artintern Art Museum
Address: No.205,Xiaobaocun North Road,Songzhuang,Tongzhou District,Beijing

Artist:Ban Xuejian、Cai Cai、Cai Liixian、Cao Xingshu(Korea)、Chen Lili、Chen Yafeng、Cheng Yi、Cui Shuchen、Cui Xiaohua、Dai Feng、Dai Hua、Dai Xiang、Dong Yinbao、Du Jianghao、Du Liang、Du Wei、Gong Yu、Guo Jinghan、Han Feng、He Wengbin、Hua Minshen、Huang Bin、Huang Chong、Hui Shuwen、Li Bing、Li Jianshu、Li Li(Aomen)、Li Songlin、Li Xiaobin、Li Yaping、Li Yang、Li Shu、Liu Dongdong、Liu Hongyi、Liu Jingtao、Liu Ke、Liu Limin、Liu Wei、Liu Xiaohong、Liu Yong、Liu Zhifeng、Mei Xingwu、Nameless、Niu Yulong、Piao Tianqi、San Shui、Song Qitang、Sun Ke、Sun Zhiye、Tang Mengyuan、Tao Muhua、Wang Delin、Wang Junyi、Wang Leiming、Ren Xianyi、Wu Zhijun、Xi Hua、Xia Yue、Xiao Ye、Xu Feng、Yang Chuangyu、Yang Qifan、Yang Tao、Yang Xu、Ying Zhinhong、Yong Sheng、You Liangcheng、You Lixin、Zeng Qiongkai、Zhang Yi、Zhang Yining、Zhao Zihan、Zhou Jingzhi

1

Related Links:

[Editor] 张艳

    Artintern