HANGZHOU TRIENNIAL OF FIBER ART
City: Hangzhou
Curator: Shi Hui
Duration: 2013-09-21 ~ 2013-11-20
Venue: Zhejiang Art Museum,China National Silk Museum
Host(s): Municipal Government of Hangzhou,Cultural Bureau of Zhejiang Province,China Academy of Art
Organizer: Zhejiang Art Museum,Institute of Tapestry Varbanov,China National Silk Museum

Curators: Janis Jefferies, Shan Zeng, Assadour Markarov

Exhibition Directors: Ma Fenghui, Zhao Feng

Art Director: Shi Hui


1

[Editor] 纪晓棠

    Artintern